Terms of Use

Terms of Use

ข้อกำหนดในการใช้เว็บและการสละสิทธิ์ทางกฏหมาย (Terms of Use)

ข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับการใช้เว็บไซด์ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัท”) : www.tanasan.co.th (ซึ่งต่อไปนี้ใช้ชื่อว่า “เว็บไซด์นี้”)

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดต่อไปนี้ เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการใช้งานเว็บไซด์นี้

 

แนะนำโปรแกรมเพื่อเปิดดูเว็บ

การเปิดดูเนื้อหาของเว็บ

 • Windows
 • Microsoft Internet Explorer 7, Firefox 3
 • Macintosh
 • Safari 3

เว็บไซด์นี้เขียนโดยโปรแกรม JavaScript และ Cascading Style Sheet (CSS) ดังนั้นจะต้องใช้งานร่วมกับ JavaScript และ (CSS) เสมอ

 

ลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธ์โดย บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด ข้อมูลในเว็บไซด์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมายระหว่างประเทศ, ข้อตกลง และบัญญัติกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการคัดลอก, ดัดแปลง, อัพโหลด, การทำซ้ำ, การถ่ายทอด, การส่งต่อ, การยินยอม, ขาย หรือตีพิมพ์ ในทุกกรณี ยกเว้นการใช้ส่วนบุคคล หรือผิดเงื่อนไขการกระทำที่ระบุยินยอมโดยบัญญัติกฏหมายอื่น ๆ

 

การสละสิทธิ์การรับประกันทั่วไป

เนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซด์นี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า เป็นไปได้ที่ผู้ดูแลเว็บไซด์อาจปรับข้อมูลไม่ทันกับเวลา ดังนั้นขอให้ผู้ใช้รับทราบว่าบริษัทจะไม่รับประกันเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านจากเว็บไซด์นี้ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้เว็บไซด์นี้ ยกเว้นตามที่ระบุในเงื่อนไข

 

ข้อห้ามสำหรับเว็บไซด์นี้

ข้อห้ามต่าง ๆ ของการใช้เว็บไซด์นี้

 • การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดต่อข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคล หรือต่อทรัพย์สินทางการเงินต่อบริษัทหรือต่อผู้อื่น
 • การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดต่อข้อกำหนดที่เกี่ยวพันกับบริษัทหรือกับผู้อื่น
 • การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งต่อขนบธรรมเนียมและต่อมาตรฐานปฏิบัติทั่วไป
 • การดำเนินธุรกิจใด ๆ หรือกิจกรรมอันก่อให้เกิดผลกำไร รวมไปถึงการเตรียมการณ์เพื่อนำไปสู่กิจกรรมนั้น ๆ
 • การกระทำใด ๆ ที่เป็นการก่อหรือสมรู้ร่วมคิดด้านอาชญากรรม รวมทั้งการชักนำไปสู่การกระทำนั้น ๆ
 • การประกาศใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง หรือการร่วมมือกัน เช่น ทะเบียนรายชื่ออีเมล์ของบุคคลอื่น
 • การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายที่มีผลต่อชื่อเสียงอันดี หรือข่าวลือต่อทั้งบริษัทและต่อผู้อื่น
 • การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดผลในการใช้งานหรือเกิดความเสียหายต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่นไวรัส
 • การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนต่อกฏระเบียบใด ๆ , พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
 • การกระทำอื่น ๆ ใดที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

 

การเชื่อมโยงจากเว็บไซท์อื่น

1) หากท่านต้องการเชื่อมโยงเว็บไซด์นี้ หลังจากทำความเข้าใจในข้อ 2) ข้อสังเกตุและการป้องกันเกี่ยวกับการเชื่อมโยง” สามารถส่งอีเมล์ไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2) ข้อสังเกตุและการป้องกันเกี่ยวกับการเชื่อมโยง

URL นี้จะเชื่อมโยงไปยังหน้าแรก ซึ่งรวมไปถึง URL ที่จะนำไปสู่หน้าที่ท่านต้องการ ซึ่งไม่ใช่หน้าแรกของเว็บไซด์ นี้ (http://www.tanasan.co.th/) โปรดทราบว่าเว็บไซด์นี้จะทำการปรับปรุงข้อมูลตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และนั่นหมายถึงการเปลี่ยนเปลงของ URL ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

หากท่านใช้งานต่าง ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าหน้าต่างของเว็บไซด์นี้แยกส่วน และไม่ได้อยู่ในหน้าต่างที่ซ้อนกันกับการใช้งานอื่น ๆ

 

 ห้ามนำ/ปรับแก้ ข้อความหรือภาพกร๊าฟฟิค ในเว็บไซด์นี้ไปใช้เป็นปุ่มสำหรับเชื่อมโยงอื่น ๆ

 ห้ามนำภาพต่าง ๆ ไปใช้เป็นปุ่มสำหรับเชื่อมโยงอื่น ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากเว็บไซด์นี้

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาและความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่เว็บไซด์อื่นเชื่อมโยงไปหรือมาสู่เว็บไซด์นี้

บริษัทขอปฏิเสธการเชื่อมไปยังเว็บไซด์ใดก็ตามที่มีลักษณะดังนี้ หมิ่นประมาท, ทำลายชื่อเสียง, เป็นภัยต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรืออาจมีเนื้อหาที่ทำให้เสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท, เว็บไซด์ที่มีเนื้อหา (รวมไปถึงเว็บไซด์ใดก็ตามที่ส่อเจตนาเช่นเดียวกับรายการต่อไปนี้) แสดงให้เห็นว่าขัดต่อขนบธรรมเนียมหรือต่อศีลธรรม หรือผิดกฏหมาย หรือเว็บไซด์ที่พัวพันหรือมีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวข้องก้บกิจกรรมที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมหรือต่อศีลธรรม หรือผิดกฏหมาย

หากพบว่าบริษัทของท่านหรือตัวท่านมิได้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว เราขอให้ท่านยกเลิกการเชื่อมต่อกับเว็บไซด์นี้ และกรุณาลบการเชื่อมโยงโดยทันที่