Enterprise Solutions

เราให้บริการทางด้านออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และให้คำปรึกษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมและจำเป็นสำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ และเอกชน ตามนโยบายขององค์กร โดยโซลูชั่นที่เลือกใช้สามารถแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการยกระดับขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ภายใต้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้สามารถใช้การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทั้งแบบควบรวมระบบ หรือแต่ละระบบสามารถแยกจากกันได้
ประกอบด้วย

 

 

War Room

ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ

(War Room)

 
Video Conference Room

ห้องประชุมทางไกล

(Video Conference Room)

 
Network System

ระบบเครือข่าย

(Network System)

 
Customized Software

ซอฟแวร์ตามความต้องการ

(Customized Software)