Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคล

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักต่อความรับผิดชอบใน “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหมายเหตุ1จากผู้คนทั่วไป ซึ่งรวมถึงลูกค้าและคู่ค้าที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า”ข้อมูลส่วนบุคคล” และของ “บุคคลนั้น ๆ”) อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายเฉพาะกิจในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้อย่างเหมาะสม ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งเป็นความพยายามในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 

1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อใดที่บริษัทขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเขา/เธอ เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้รับทราบล่วงหน้า (เช่น แจ้งถึง “วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล”) อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ ไม่อาจระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลได้

 • เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในขณะประชุมทางธุรกิจร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนนามบัตรซึ่งกันและกัน
 • เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากนามบัตรที่ได้รับในงานแสดง, นิทรรศการ, หรืองานสัมมนา เป็นต้น

ในกรณีเช่นนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมทั้งการให้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล์และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ รวมไปถึงการพบปะโดยตรงที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมทางการตลาด นอกเสียจากว่าบุคคลนั้น ๆ ปฏิเสธที่จะร่วมกิจกรรม

 

2. การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันการรั่วไหล, การดัดแปลง, การสูญหาย หรือถูกใช้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม บริษัทจะบริหารข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ในสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดที่สอดคล้องกับกฏหมาย, นโยบาย และระเบียบภายใน และเพื่อให้การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม บริษัทจะดำเนินการให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ

 

3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน

บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผิดไปจากวัตถุประสงค์เดิม นอกเสียจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เมื่อได้รับอนุญาตจากเขา/เธอที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำเสนอในลักษณะที่มิได้ระบุเป็นการฉพาะตัว (เช่น ข้อมูลทางสถิติ)
 • เมื่อถูกใช้ไปในวัตถุประสงค์อื่นโดยอาศัยอำนาจที่เกี่ยวพันกับกฏหมายหรือนโยบาย

 

4. การเปิดเผยข้อมูส่วนบุคคลต่อผู้อื่น

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้อื่น นอกเสียจากเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เมื่อได้รับอนุญาตจากเขา/เธอที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำเสนอในลักษณะที่มิได้ระบุถึงตัวบุคคลนั้น ๆ (เช่น ข้อมูลทางสถิติ)
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยไปยังตัวแทนจำหน่ายของบริษัท, บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น ที่ได้ทำข้อตกลงด้านการปกป้องความลับของบริษัท (ดังเช่นที่อ้างอิงในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ) ภายใต้กรอบเท่าที่จำเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์
 • เมื่อบริษัทคิดว่าสมควรที่จะให้คำตอบหรือให้การช่วยเหลือพันธมิตรทางธุรกิจ ในคำถามหรือคำร้องขอที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น ๆ และข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเปิดเผยต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
 • เมื่อการระบุวิธีการชำระค่าเครื่องหรือค่าบริการนั้น จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสถาบันการเงิน เป็นต้น (ทั้งนี้เพื่อการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องของบัญชีธนาคาร หรือวันสิ้นสุดของบัตรเครดิต)
 • เมื่อบางหน่วยธุรกิจของบริษัทได้สืบทอดเป็นของบริษัทอื่น (บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งเพื่อมิให้มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทที่มาสืบทอด หรือมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปอย่างผิดวัตถุประสงค์)
 • เมื่อการเปิดเผยต่อผู้อื่นกระทำโดยอาศัยอำนาจที่เกี่ยวกับกฏหมายหรือนโยบาย
 • เมื่อองค์กรฝ่ายกฏหมายหรือฝ่ายบริหารสั่งการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบของกฏหมายหรือพระราชบัญญัติ

 

5. การสอบถามเกี่ยวกับบข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลใดก็ตามที่ต้องการเข้าถึง, ปรับเปลื่ยน, หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ จะต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทผู้ซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลนั้น ๆ (ตามรายชื่อผู้ติดต่อที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซด์ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ) บริษัทจะแจ้งกลับต่อผู้ถามตามเวลาอันสมควรตามกรอบของขั้นตอน

ในกรณีเช่นนี้ เพื่อป้องกันการครอบครองอย่างผิดกฏหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้อื่น บริษัทจะยืนยันการขอข้อมูลจากเขา/เธอที่เป็นผู้ขอด้วย

 

6. การจัดการข้อเสนอแนะและการร้องขอ

ข้อเสนอแนะ, การร้องขอ และการนำเสนอ ที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้ บริษัทสามารถนำมาใช้ได้อย่างอิสระ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่จำกัดเฉพาะ

อย่างไรก็ตามบริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตจากบุคคล เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยสู่สาธารณะหรือต่อบุคคลที่3 ในลักษณะที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลผู้ให้ข้อมูล

 

7. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเว็บไซด์

7.1 การใช้ Cookie **, Web Beacon *** และ IP Address **** การใช้ Cookie **, Web Beacon *** และ IP Address **** บริษัทอาจใช้ Cookies , Web Beacons และ IP Addresses ในการบันทึกข้อมูลบนเว็บไซด์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อใช้ระบุสาเหตุและปัญหาที่เกิดบนเว็บไซด์ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
 • เพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซด์และอีเมล์
 • เพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซด์และอีเมล์ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ กรณีที่มีความต้องการหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ
 • ใช้อ่านแหล่งข้อมูลบุคคล และผลสำรวจจากแบบสอบถามทางการตลาดของบริษัท ในลักษณะของบริการแบบระบบสมาชิก ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วล่วงหน้า
 • เพื่อเข้าถึงข้อมูลทางสถิติของการเยี่ยมชมเว็บไซด์ ซึ่งมิได้ระบุข้อมูลเป็นรายบุคคล

สามารถยกเลิกการใช้ Cookies และ Web beacons ของบริษัทได้ ด้วยการปรับค่าในซอฟท์แวร์ของอินเตอร์เน็ต บราวซิ่ง ( “บราวเซอร์”) เพื่อยกเลิกการใช้ Cookies อย่างไรก็ตามในกรณีเช่นนี้อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเกิดขึ้น ที่ทำให้บางฟังก์ชั่นใช้งานไม่ได้ เช่น การปรับค่าตามต้องการ

7.2 ข้อตกลงในด้านการใช้งาน

หากมีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลนี้ ได้ผ่านข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซด์ที่จัดทำโดยบริษัท บริษัทจะถือว่าได้ระบุในข้อตกลงในการใช้งาน

7.3 เว็บไซด์ที่เชื่อมต่อจากเว็บไซด์ของบริษัท

เว็บไซด์ของบริษัทรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ภายนอกบริษัท

แม้บริษัทจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกเว็บไซด์ที่มาเชื่อมโยง แต่เราก็ไม่อาจรับผิดชอบต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซด์ภายนอกเหล่านั้น

 

8. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฏข้อบังคับ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและกฏระเบียบภายในที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

 

กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด

 

 

บริษัทจะทบทวนข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายไทย, นโยบาย และข้อกำหนด หรือกฎระเบียบภายใน ดังนั้นเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบการปรับเนื้อหาในข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ ด้วย

 

* “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, อายุ, วันเกิด, เพศ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์, สถานที่ทำงาน, จำนวนบัตรเครดิต, และข้อมูลที่สามารถระบุตัวได้จากรายการต่าง ๆ ข้างต้นนี้เพียงรายการเดียว หรือรวมกันตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป

** “Cookie” คือ ข้อมูลการบ่งชี้ ซึ่งถูกส่งไปยังโปรแกรมค้นหาของแต่ละบุคคลด้วยเซิร์ฟเวอร์ และยังคงเก็บอยู่ในโปรแกรมเพื่อการใช้งานเว็บไซด์อย่างมีประสิทธิภาพ

*** “Web beacon” คือเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติของการเยี่ยมเว็บไซด์ที่เข้าสู่หน้าต่าง ๆ ของเว็บโดยใช้ cookie

**** “IP address” เป็นหมายเลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ระบุบนเซิร์ฟเวอร์ (ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถกำหนดเอง)

***** บางเว็บไซด์ที่ดำเนินการโดยบริษัทอาจไม่สนับสนุนโปรแกรม SSL ด้วยข้อจำกัดของระบบ หรือเหตุผลอื่น ๆ ซึ่งในกรณีเช่นนี้บริษัทจะแจ้งบนเว็บไซด์ว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานในระหว่างขั้นตอนการทำงาน