We are Tanasan Systems

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546 ในนามของ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง (2003) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร อาทิ ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัยข้อมูล ระบบกล้องวงจรปิด ระบบจอภาพประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ระบบซอฟแวร์ตามความต้องการสำหรับองค์กร (Customized Business Software) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

 

ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการขยายกิจการและเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง (2003) จำกัด เป็น บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด และมีบริษัทเพิ่มเติมในเครือ (บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด) เพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ และเพื่อการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ปัจจุบัน บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด มี Partner ชั้นนำระดับโลกที่สนับสนุนการให้บริการ อาทิ HP, DELL, CISCO, RICOH, SAMSUNG, MICROSOFT, SYMANTEC, INTERNET SOLUTION & SERVICE PROVIDER เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีทีมงานคุณภาพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ในการบริการลูกค้า ไม่ต่ำกว่า 10 ปี สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้อย่างดี

Our Skills

War Room

Video Conference Room
Server System
Client Computer and Peripheral
Customized Software
Network System
Data Center System
Backup System
Data Security System
CCTV System